Protectia datelor personale

Informare

Stimate părinte/ reprezentat legal/ tutore/ elev/ angajat/ colaborator,

În urma schimbărilor aduse cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, deci am vrea să vă explicăm ce presupun ele şi cum vom alinia practicile Colegiului Național „Emil Botta” Adjud la aceste modificări. Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/ 679/ UE pentru protecţia persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene şi, implicit, de către ţara noastră. Mai multe detalii despre ce date cu caracter personal prelucrăm, care sunt noile drepturi pe care le aveţi cu privire la aceste date, precum şi despre activitatea Colegiului Național „Emil Botta” Adjud găsiţi în Informarea ataşată prezentei comunicări. După cum ştiţi deja din politica referitoare la protecţia datelor personale aplicabilă în prezent, unitatea noastră de învăţământ desfăşoară deja activităţi ce ţin de prelucrarea datelor. Colegiului Național „Emil Botta” Adjud prin intermediul compartimentelor secretariat, contabilitate, informatizare, didactic prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/ manuale. Pentru o mai bună transparenţă şi claritate cu privire la operaţiunile de prelucrare pe care le realizăm, vă informăm următoarele:

1.Baza legală a prelucrărilor. În vederea desfăşurării activităţii Colegiului Național „Emil Botta” Adjud a obligaţiilor legale şi a intereselor legitime, unitatea noastră va prelucra datele cu caracter personal ale elevului/părintelui/reprezentantului legal /personalului angajat, în conformitate cu aspectele detaliate în prezenta Informare. Datele vor fi prelucrate pe perioadele menţionate în Informare

2.Drepturile elevului/ părintelui reprezentantului legal/personalului angajat. În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi, după caz, drepturile prevăzute în prezenta Informare şi anume: accesarea datelor, rectificarea datelor, opoziţia la prelucrarea datelor, ştergerea datelor, restricţionarea prelucrării datelor,retragerea consimţământului.

3.Comunicări. Vom trimite comunicări legate de exercitarea calităţii de elev acestora/ părinţilor (ex. notificări referitoare la starea de corigenţă/ repetenţie/ exmatriculare,scăderea notei la purtare, sancţiuni, adeverinţe, cereri, recomandări etc) şi legate de executarea contractului de muncă al angajaţilor (ex. decizii, recomandări, înştiinţări, declaraţii, adeverinţe, rapoarte etc), prin orice mijloc de comunicare: adresă de e-mail,apel telefonic, sms, sms electronic, adresă de poştă clasică, pe care aceştia le-au comunicat.


INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Tipurile de date pe care le prelucrăm Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt: nume, prenume, data nașterii, CNP, numărul și seria actului de identitate sau pașaport, adresă, telefon,adresă dee-mail, cont bancar, sex, limbă, debite, contribuții, informații din Registrele deevidență a salariaților/elevilor, actele de studii și documentele școlare. Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de personae fizice: elevi, părinți, reprezentanți legali, alți membri ai familiei, candidați la examenele naționale, viitorii elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic.

II. Cum folosim datele dumneavoastră Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în următoarele situații:

o Întocmirea, gestionarea, eliberarea și păstrarea actelor de studii și a documentelor școlare;

o Întocmirea documentației privind plata alocației pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani;

o Asigurarea manualelor școlare;

o Programul “Euro 200”;

o Programul “Bani de liceu”;

o Întocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor transportului elevilor;

o Alte tipuri de bursă (dacă acestea se acordă);

o Întocmirea statelor de plată și a declarațiilor fiscale;

o Completarea Registrului de evidență al salariaților;

o Completarea Registrelor pentru înscrierea și evidența elevilor, registrelor matricole;

o Completarea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea derulării activităților descrise mai sus.


III. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră Datele cu caracter personal sunt păstrate pe toată durata școlarizării elevului și pe toată durata executării contractului personalului angajat, iar după încetarea acestora, documentele existente sau cele întocmite ulterior în legătură cu elevii/angajații, se păstrează în arhiva liceului în condițiile și termenul de păstrare prevăzute în Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 cu modificările și completările ulterioare și în Nomenclatorul Arhivistic din Învățământul Preuniversitar.

IV. Dezvăluirea datelor dumneavoastră În funcție de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră, în urma solicitărilor, numai următorilor destinatari:

o Inspectoratul Școlar Județean Vrancea;

o Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România;

o Ministerul Educației Naționale;

o Administrația Finanțelor Publice;

o Inspectoratul Teritorial de Muncă;

o Primăria Municipiului Adjud;

o Alte unități de învățământ – în situația transferurilor elevilor;

o Alte instuții sau autorități îndreptățite să solicite informații despre sau în legătură cu activitatea Colegiului Național „Emil Botta” Adjud.

V. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

1. Regulamentul 2016/679/UE;

2. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

3. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare;

4. Regulamentul actelor de studii pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin OM nr. 3844/2016;

5. Consimțământul dumneavoastră.

Conform legislației, beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor.Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, la secretariatul Colegiului Național „Emil Botta” Adjud. Pentru mai multe detalii, suntem aici pentru dumneavoastră și vă puteți adresa: Responsabilului cu protecția datelor (DPO): puteți adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră, la adresa de poștă electronică: colegiulbotta@yahoo.com, la adresa liceului (Str. Libertatii, Nr. 12, Adjud), printr-o cerere scrisă la sediul liceului sau la numărul de telefon 0237/640726. Autorității de supraveghere: puteți găsi informații pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro). Avizat la sediul unitatii, in data de 28 mai 2018.


Documente


Document Deschide
Cerere drept de acces Deschide
Cerere drept de interventie Deschide
Cerere drept de opozitie Deschide
Legea nr. 544/2001 Deschide
Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii