Posturi vacante
Anunț
Colegiul Național „Emil Botta” – Adjud scoate la concurs următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată.
 1. Administrator de patrimoniu – 1 loc
  1. Studii superioare
  2. Experienţa în unitățile de învățământ, minim 3 ani
 2. Administrator rețele – 1 loc
  1. absolvirea, cu diploma, a unei institutii de învatamânt superior sau a unei unitati de învatamânt preuniversitar de profil;
  2. Utilizare avansata TIC;
  3. Experienţă într-o unitate de învățământ, minim 3 ani.
 3. Secretar – 1 loc
  1. Absolvirea unei institutii de învatamânt superior, respectiv a unui liceu, cu diploma de bacalaureat sau absolvirea învatamântului postliceal cu specialitatea tehnician în activitati de secretariat;
  2. Utilizare avansata TIC;
  3. Cunoașterea aprofundată a programelor si legislaţiei specifice domeniului resurse umane și salarizare: utilizarea aplicaţiilor EDUSAL, REVISAL, formulare acte de studii, SIIIR;
  4. Experienţă într-o unitate de învățământ, minim 3 ani. Constituie avantaj experiența în domeniul resurse umane;
 4. Îngrijitor – 2 loc
  1. Nivelul de studii: studii generale;
  2. Cunoașterea normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private (legea 185/2003)
  3. Cunoașterea notiunilor fundamentale de igiena (conform ORDIN Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003)
 5. Agent pază – 1 loc
  1. Nivelul de studii: studii generale;
  2. sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
  3. sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
  4. sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
  5. sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
 6. Muncitor întreținere – 1 loc
  1. Nivelul de studii: studii generale;
  2. Calificările/ specializările necesare:

Etapele desfășurării concursului:
 • Depunerea dosarelor – de pe 14 noiembrie -9 decemembrie 2016
 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor -9 – 16 Decembrie 2016
 • Proba scrisă - 11 Ianuarie 2017, ora 09,00
 • Interviu – 12, 13 Ianuarie 2017, ora 09,00
 • Afişarea rezultatelor - 14 Ianuarie 2016
 • Depunerea contestaţiilor -16 Ianuarie 2017
 • Afişarea rezultatelor finale -17 Ianuarie 2017
Opis dosar
 1. cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae
Pentru vizualizare și descărcare alegeți:
1. Metodologie ocupare posturi vacante
2. Cerere înscriere
 
Relații suplimentare la secretariatul unității școlare
Persoană de contact,
Director,
prof.Dumitru Emil 0744231190