BULETIN INFORMATIV
privind aplicarea Legii 544/2001

Conform art.5 alin (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Colegiul Național ”Emil Botta” funcționează potrivit:
 • Legii nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar
Coordonate de contact:
 • Colegiul Național ”Emil Botta”
  Str. Libertății, nr. 12, loc. Adjud, jud. Vrancea
 • Tel./Fax: 0237640726
 • E-mail : colegiulbotta@yahoo.com
Pentru a vă asigura că mesajele dumneavoastră ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm să luați notă de următoarele:
Contactați serviciul Secretariat pentru:
 • Eliberare acte de studii
 • Eliberare adeverințe
 • Depuneri cereri
 • Situații școlare
Structura organizatorică a Colegiului Național ”Emil Botta” Adjud:
 • Consiliul de Administrație
 • Consiliul Profesoral
 • Director - prof.Dumitru Emil
 • Director adjunct - prof.Pionescu Catalin
 • Contabil șef - Roman Gabriela
 • Secretar șef - Oglan Mirela Mihaela
Programul de funcționare al Colegiului Național ”Emil Botta”:
LUNI - VINERI
800- 1400
Programul de audiențe:
 • Director - prof. Dumitru Emil
  • MARȚI – 800- 1400
  • JOI – 800- 1400
  • VINERI – 800– 1100
 • Director adjunct - prof. Pionescu Catalin
  • LUNI – 800 -1 400
  • MIERCURI – 800 – 1100
Pentru audiențe la directorii unității de învățământ, se dupune o solicitare în scris la serviciul Secretariat.
În cererile depuse de primire în audiență se vor menționa:
 • Datele de identificare ale solicitantului;
 • Datele de contact: telefon, adresă poștă, adresă de e-mail, descrierea problemei pentru care solicită audiența;
 • Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data și ora la care se poate prezenta pentru audiență.
LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC:
 • Organizarea și funcționarea generală:
  1. Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN;
  2. Organigrama instituției;
  3. Programe și strategii/Programe manageriale;
  4. Calendarul activităților educative;
  5. Rapoarte de activitate;
  6. Lista partenerilor și a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat;
 • Plan de școlarizare, rețea școlară, normare, evidență informatizată:
  1. Graficul de acțiuni privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare;
  2. Oferta școlară;
  3. Statistici privind rețeaua școlară și populația școlară;
  4. Normative eleborate de MEN privind funcționarea personalului didactic auxiliar și nedidactic în sistemul de învățământ;
  5. Metodologii eleborate de MEN privind fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
  6. Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.
 • Curriculum
  1. Planuri-cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;
  2. Lista manualelor;
  3. Structura anului școlar în curs;
  4. Grafice semestriale/anuale de asistență;
  5. Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;
  6. Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;
  7. Metodologii, grafice de organizare și desfășurare a axamenului de Evaluare Națională, Bacalaureat, decizii numire comisii, lista centrelor de examen și evaluare, rezeltatele examenelor
  8. Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală;
  9. Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;
  10. Oferta de formare continuă a CCD;
  11. Rețeaua furnizorilor de formare.
 • Resurse umane
  1. Situații statistice privind numărul total de posture didactice, didactic auxiliare și nedidactice;
  2. Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
  3. Documente, reglementări legale, calendare, priviind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;
  4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.
 • Planificare financiară și evidență contabilă
  1. Resursele financiare ale Colegiului Național "Emil Botta";
  2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar;
  3. Bilanț contabil și execuție bugetară.
 • Investiții
  1. Planuri și programe de investiții;
  2. Rapoarte privind utilizare fondurilor de investiții;
  3. Documente de atribuire a achizițiilor publice, rezultate ale licitațiilor.
 • Secretariat
  1. Indicatorul termenelor de păstrare ale documentelor;
  2. Statistici semestriale și anuale privind reclamațiile și sesizarile înregistrate.
În baza prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001, informațiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:
 • Informații cu privire la datele personale ale angajaților;
 • Informații clasificate potrivit legii.
Modalități de contestare:
Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice, în situația în care persoana se consider vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art.21 și art.22 din Legea nr.544/2001 priviind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
-reclamația se depune la secretariatul unității, în termen de 30 de zile.

Alege documentul:

1. Lista informațiilor de interes public
2. Procedură operațională privind activitățile specifice care vizează aplicarea legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public PO S 26
3. Cerere solicitare informație
4. Reclamație administrativă
5. Reclamație administrativă 1
6. Legea 544 - privind accesul la datele de interes public
 

DIRECTOR,
PROF. DUMITRU EMIL